اهداف

اهداف عام ایران زمین

 

توسعه خدمات

توسعه ظرفيت ها و فضاهاي آموزشي

توسعه واحدهاي آموزشي

توسعه امکانات و تکنولوژي ها

توسعه سيستم ها

توسعه مزيت ها و توان رقابتي

نشر و اشاعه الگوها و مدل هاي موفق

جذب و پياده سازي الگوها و مدل هاي موفق و پربازده

توسعه روشها و ظرفيت هاي تبليغاتي و اطلاع رساني

مستند سازي

کارآفريني

توسعه سرمايه هاي اجتماعي

توسعه به كارگيري نظريات و تكنيك هاي روانشناسي در فرآيندها و فعاليت هاي مختلف

 

 

اهداف ایران زمین در زمینه امور مالی

 

استقلال مالي از هیئت امنا

سود آوري و درآمدزايي با تعهد بر ساختار غیرانتفاعی

جذب سرمايه ها و حمايت هاي مالي

مشارکت دادن مديران و کارکنان در سود و زيان

 

اهداف ایران زمین در زمينه IT

 

مکانيزاسيون و اتوماسيون اداري

توسعه به کارگيري اينترنت

توسعه مهارتهاي علمي و فني IT در نزد دانش آموزان و کارکنان

اهداف ایران زمین در زمينه منابع انسانی

 

تربيت نيروي انساني

افزايش بهره وري منابع انساني

جذب نيروهاي خلاق و کارآمد

افزايش سطح شاخص هاي انگيزشي نيروهاي انساني

تثبيت نيروي انساني كارآمد

اهداف ایران زمین در زمينه تربيت دينی

 

طراحی و استقرار يك نظام جامع در زمينه تربيت دينیِ دانش آموزان، با تمرکز بر مفاهيم و شاخص های زير:

حق طلبی

صداقت

مدارا

شادی و نشاط

تفکر و انديشه

 

اهداف ایران زمین در زمينه جذب و انتخاب دانش آموز

جذب دانش آموزان مسلمان

جذب دانش آموزان مستعد

تأکيد بر روش هاي علمي و پرهيز از روشهاي سليقه اي و يا مبتني بر روابط

 

اهداف ایران زمین در زمينه آموزش

توسعة مهارت هاي خود يادگيري در دانش آموزان

توسعة روش هاي يادگيريِ گروهي و مشارکتي

توسعه روش هاي کارگاهي، آزمايشگاهي و تکنولوژيک

توسعه روش هاي پژوهش مدار

توسعه روش هاي مبتني بر مباحثه، طرح سؤال و تفکر انتقادي

افزايش كيفيت و اثربخشي روشها و فعاليت هاي آموزشي

ارتقاء جايگاه واحدهاي آموزشي در مقايسه با ساير مراكز آموزشي، در زمينه پاسخگويي به دغدغه هاي خانواده ها در زمينه آموزش و تحصيل فرزندانشان

توسعه فعاليت ها و برنامه هاي آموزشيِ تكميلي اي كه متقاضيان فراواني در ميان خانواده ها و دانش آموزان دارند

 

اهداف ایران زمین در زمينه تربيت

 

توسعه روش هاي غير مستقيم تربيتي

استفاده برنامه ريزي شده از ظرفيت هاي فعاليت هاي آموزشي

توسعه فعاليت هاي دانش آموزي

توسعه روش هاي کارگاهي و تکنولوژيک

توسعه به كارگيري نظريات و تكنيك هاي روانشناسي تربيتي

 

اهداف مديريتي ایران زمین
 

توسعه و بسط مفهوم رهبري و مديريت

توسعه دانش ها و مهارتهاي جديد مديريتي

نظارت- ارزيابي مستمر و همه جانبه و توسعه روش هاي مدون مربوطه

 

اهداف ایران زمین در زمينه ارتباط با اولياء

 

توسعه روش ها و فعاليت هاي آموزش خانواده

توسعه روشها و فعاليت هاي مربوط به اخذ نظرات، پيشنهادات و ‌شکايات

توسعه روشهاي مشارکت فعال خانواده ها

 

 

 

منوی دسترسی